AKVA group

Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

Gode miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) er avgjørende for AKVA groups globale virksomhet. Som en leverandør av teknologi, tjenester og fullstendige løsninger for land- og sjøbaserte akvakultursystemer, spiller AKVA group en viktig rolle i industriens innsats for å redusere sin miljøpåvirkning.

En bedre fremtid

Vi jobber for å forbedre både kundens og vår egen påvirkning på bærekraft. Bærekraft må derfor inngå i alt vi gjør. Det må være en del av AKVA groups kultur og DNA, det må være en del av løsningene og produktene vi selger og kjøper og en drivkraft for innovasjon.


AKVA group definerer bærekraft i tråd med Brundtland-kommisjonens FN-rapport Our Common Future fra 1987: «Bærekraftig utvikling er utvikling som møter dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov.» 2030-agendaen for bærekraftig utvikling som ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, deler 17 mål for bærekraftig utvikling, som er en presserende oppfordring til handling fra alle land. AKVA group støtter og jobber i tråd med disse målene.

Våre mål
I 2021 utviklet vi et veikart for bærekraft og satte noen viktige mål for 2030:

 • Vi vil utvikle teknologi som bidrar til å eliminere problemer med lakselus, forhindrer rømninger og muliggjør større oppdrettsvolumer med økt bærekraft.
 • Vi ønsker å redusere utslipp av klimagasser med 35 prosent innen 2030.
 • Med vår forpliktelse til bærekraftig teknologi ønsker vi å bli en foretrukken bidragsyter og leverandør av akvakulturteknologi globalt.
 • Vi ønsker å være en foretrukken arbeidsgiver for talenter som ønsker å jobbe med bærekraftig teknologi og biologi.
 • Vi ønsker at alle våre produkter skal være miljøsertifiserte så langt det er mulig.
 • Vi ønsker at produktene våre skal oppfylle kravene til sirkulærøkonomien.
 • Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til lokal utvikling. 
   

Våre bærekraftsløfter


AKVA group bidrar til lokalsamfunn og den globale sjømatindustrien
 • Vi er en viktig bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping.
 • Vi bidrar til økt og bærekraftig sjømatproduksjon gjennom nye løsninger og global tilstedeværelse.

AKVA group sikrer ansvarlig forretningsførsel i alle ledd av våre verdikjeder 
 • Vi forplikter oss og våre representanter til våre etiske retningslinjer.
 • Vi forplikter oss til samarbeid på tvers av bransjer for etisk handel og menneske- og arbeidstakerrettigheter.
UN


AKVA group jobber for et godt arbeidsmiljø for alle ansatte
 • ​Vi arbeider for bedre helse og sikkerhet samt et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Vi legger til rette for tydelige forventninger og utviklingsmuligheter.

AKVA groups innovasjon fokuserer på bærekraftig akvakultur
 • ​Vi utvikler og leverer løsninger for presisjonsoppdrett.
 • Vi fokuserer på innovasjon for minimal miljøpåvirkning høy fiskeytelse. 
   

AKVA group jobber for å redusere klimaendringer og møte kravene til en sirkulær økonomi
 • ​Vi jobber for å redusere utslipp i vår virksomhet og forsyningskjede. 
 • Vår ambisjon er at alle AKVA-produkter møter behovet til en sirkulær økonomi.

 

Våre løsninger
AKVA group bruker betydelige ressurser for å utvikle mer bærekraftige teknologier til den globale akvakulturindustrien. Målet er å skape bedre fiskehelse og løse dagens miljøutfordringer, slik som fiskerømninger og problemer med lakselus.

Vi jobber tett sammen med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner på forskjellige prosjekter og initiativer i akvakulturindustrien.

Merder i gjenvunnet materiale og uten isopor
AKVA group har fjernet isopor i produksjonen av alle polyetylenrør til merder. AKVA group jobber hardt for å redusere plastavfall, -avskjæringer og -utslipp under monteringsprosessen og har introdusert nye isoporfrie merder på markedet. I 2021 utviklet AKVA group og Plasto gangbaner av gjenvunnet materiale fra kasserte merder. På slutten av 2021 mottok AKVA group, Plasto og Oceanize tilskudd fra Handelens Miljøfond for å utvikle merder utelukkende laget av gjenvunnet materiale. 

 

Vannbåren fôringsteknologi
AKVA group tror at vannbåren fôring er fremtidens fôringsteknologi. Vannbåren fôring er mer skånsom mot pelletene og fôringsrørene, og de forårsaker mindre støy og utslipp av mikroplast. Ved å erstatte luft med vann reduserer vi også energiforbruket.

 

Hybride energiløsninger
Tradisjonelt har diesel vært den fremste energikilden for flåtene i akvakulturindustrien. Dette er i rask endring, og AKVA group har i flere år utviklet hybride energiløsninger. En hybridflåte kombinert med vannbåren fôring kan potensielt redusere energiforbruket med 90 % sammenlignet med en dieselbasert flåte. Kombinasjonen av et hybridsystem og luftbåren fôring reduserer energiforbruket med omtrent 60 %. CO2-utslippet blir redusert med 1,3 tonn per 24 timer i et hybrid/luftbårent system, og 2,1 tonn per 24 timer i et hybrid/vannbårent system.