Eksponerte lokaliteter i havbruk-1

Det er ingen hemmelighet at en eksponert lokalitet kan by på stor risiko. Men oppsiden er lavere miljøpåvirkning og bedre fiskevelferd, som igjen gir bedre produktivitet og biologi. Dette forutsetter at du har utstyr som tåler de tøffe forholdene.

Norsk lakseproduksjon er pekt ut som en av næringene Norge skal lene seg på når oljekranen stenges. Med en stadig økende konkurranse om land- og vannområder og en økende etterspørsel etter fisk og sjømatprodukter i markedet, beveger oppdretteren seg ut i stadig mer eksponert farvann der merdene er utsatte og miljøkreftene er tøffere.

Eksponerte lokaliteter gir bedre produktkvalitet

Oppdrettsanlegg på utsatte lokasjoner har gjerne høyere initialinvesteringer for merd, fortøyninger og not, og slike lokaliteter medfører ofte også økte vedlikeholdskostnader.

Når det er sagt, vil en eksponert lokalitet ofte ha en bedre hydrodynamikk (vanngjennomstrømning). Dette vil med stor sannsynlighet resultere i lavere miljøpåvirkning og bedre fiskevelferd, som igjen gir bedre produktivitet og biologi.

 

Eksponerte lokaliteter stiller høyere krav til merden

I løpet av de siste tiårene har det blitt utviklet og testet en rekke teknologier og produkter designet for tøffere forhold.

Polarcirkel 500R er en av våre kraftigste merdmodeller som er utviklet for å stå imot ekstreme værpåkjenninger, slik at du som driftssjef kan sove godt om natten, uansett vær og vind. Modellen er en del av AKVA groups totalkonsept for eksponerte lokaliteter, AKVA Redline Exposed. 

Med fokus på økt styrke er merden både sterkere, stivere, og uten skarpe kanter som kan skade noten. Det gjør at du kan føle deg sikker på at fisken er trygg.

 

Brukervennlig og trygt

I havbruksnæringen er det, som i alle andre næringer et krav om at arbeidsplasser og arbeidsutstyr ikke utgjør noen risiko for skade på liv eller helse for egne arbeidstakere eller andre. Dette er spesielt viktig der miljøet er tøffere. Med en bølgehøyde på 10 meter vil merden hele tiden være i bevegelse, og det skal være trygt for driftsteknikere og operatører å jobbe på merdkanten.

Polarcirkel 500R har en rekke nye funksjonaliteter som vil bidra til en tryggere og mer effektiv hverdag for de som jobber på merden. Blant annet er det designet en nedsenket kasse/brønn hvor sjakkel for bunnringoppheng ligger skjult. Dermed unngår man at gjenstander som sjakler og kjettingløkker ligger åpent, med fare for at man snubler i dette utstyret.

På Polarcirkel 500R har vi også økt diameteren på rekkverksstolpene til 180 mm, og håndlistene til 160 mm. Dette bidrar til å gjøre hele merdkonstruksjonen stivere og mer robust. I tillegg har vi designet en integrert løsning både for innfesting av not og montering av fuglenettstang, slik at disse operasjonene er lettere og tryggere å gjennomføre.

 

Reduksjon av klimafotavtrykk

Tidligere analyser har pekt på at fôrproduksjon og transport av laks er de største bidragsyterne til klimafotavtrykk. Det kan ha store konsekvenser fremover når produksjonen etterhvert vil mangedobles på grunn av økt etterspørsel.

Nye og innovative løsninger skal ikke gå på bekostning av miljøet. Derfor har vi fjernet all bruk av isopor i flyterørene på Polarcirkel 500R. For å ivareta restoppdrift i tilfelle brudd på ett eller begge flyterør er merden konstruert slik at begge flyterørene er seksjonert i vanntette skott. På en 160-metring er flyterørene delt inn i totalt 16 slike vanntette skott eller seksjoner.

 

Moderne oppdrettsanlegg

Utvidede operasjoner og mer eksponerte lokaliteter stiller høyere krav til merden. Forsterkninger i form av eksempelvis svært sterke fortøyningskrager og sterkere stolper og rekkverk, samt en rekke hensiktsmessige tilleggsfunksjoner, gjør Polarcirkel 500R til et perfekt valg for moderne oppdrettsanlegg.

 

{{cta('d2e3fb22-b8c5-4917-9ad6-f8c5d28a9fc3')}}