Akva Group_Egersund Net_Sustainability

Både omdømme og lønnsomhet styrkes når oppdrettsnæringen jobber kontinuerlig med å minimere sitt avtrykk på miljøet. Derfor er det helt naturlig og nødvendig for å være konkurransedyktig at også leverandørleddet behersker denne øvelsen.

Moderne teknologi, nye produksjonsmetoder, endrede holdninger og kompetanse, endrede markedsbetingelser, økende politisk press og fokus på omdømme er alle viktige faktorer for at en samlet næring søker stadig nye måter å minske de miljømessige utfordringene knyttet til oppdrett av matfisk.

Oppdretterne reduserer lusepåslag, hindrer rømming, installerer hybrid drift og effektiviserer fôringen. Leverandørene som jobber like iherdig vil styrke seg gjennom det grønne skiftet. Skal vi lykkes, må vi jobbe globalt for å hindre utslipp, vi må jobbe lokalt for å redusere inngrepene i naturen, og vi må jobbe kontinuerlig med å forbedre fiskehelsen.

I det store bildet er det langs fem akser vi som leverandører kan bidra:

  • Redusere vår energibruk
  • Redusere utslipp fra transport
  • Redusere utslipp til havet
  • Redusere råvareforbruk
  • Forsvarlig avfallshåndtering

AKVA group og vårt heleide datterselskap Egersund Net er allerede langt framme i dette arbeidet, og vi jobber langsiktig med å redusere vår klima-og miljøavtrykk. Overfor våre oppdragsgivere er dette viktig av to årsaker. Vi kan være en medhjelper som gjør det lettere for kundene våre å håndtere de miljømessige utfordringene, og vi må tilfredsstille kravene som kundene våre setter til sine leverandører om bærekraftig drift.

Håndtere avfall

Våre åtte servicestasjoner langs norskekysten genererte 403 tonn avfall i 2020. På grunn av kobberverdiene er dette klassifisert som farlig avfall. Grovavfallet, som blir sendt til Sverige, bidro i fjor til 603.000 kWh energigjenvinning til glede for hele Ørebro kommune.

Finavfallet sendes til Tyskland, og i 2020 ble resultatet av gjenvinningen 45 tonn rent kobber.

Fra høsten 2020 etablerte vi et prosjekt for å redusere vekten på avfallet fra tre av våre åtte stasjoner med 40% innen 2021. Når det som skal transporteres veier mindre, slipper vi ut mindre CO2 fra frakten, og kostnaden ved selve avfallshåndteringen blir sterkt redusert.

Redusere energiforbruket

Når vi tørker notposer, bruker vi mye energi. En ting er at dette er ren energi i form av vannkraft, og at vi bruker overskuddsvarme fra tørkingen til å varme opp andre lokaler, men det er ved å redusere energiforbruket at vi oppnår den største miljøgevinsten.

På den nye servicestasjonen i Kvalsund bruker vi nå ny varmepumpeteknologi som gjør det mulig å halvere temperaturen ved tørking uten å forringe resultatet eller øke tørketiden. Vi håper erfaringene herfra gjør at vi kan bygge om de andre servicestasjonene til denne teknologien, og målet er å redusere energiforbruket med 70% når dette er gjennomført.

Resirkulere notposer

En kassert notpose er i utgangspunktet et miljøproblem. Med kreativitet og moderne resirkuleringsteknologi endrer den status til attraktiv ressurs. Vi samarbeider med Nofir AS om å samle inn, transportere, kontrollere og fraksjonere (demontere) og gjenvinne brukte notposer.

Gjenvinning av kassert utstyr er viktig og helt nødvendig for å stoppe videre forsøpling av havet. For hvert kilo utstyr vi gjenvinner sparer vi i tillegg miljøet for i snitt 1,6 kilo olje og 3,6 kilo miljøekvivalenter sammenliknet med bruk av nye materialer.

I 2020 samlet vi inn 3762 tonn brukte notposer. Det ga 900 tonn nylon notlin som regenereres og brukes i nye produkter som klær, tepper møbler og handlekurver. Vi har selv tepper laget av regenerert nylon fra notposer på hovedkontoret til Egersund Group.

Redusere utslipp til vann

Vi bruker store mengder saltvann når vi vasker nøter for kundene våre. Gitt kobberinnholdet i notlinen, blir vaskevannet definert som farlig avfall. Forurensningsforskriften setter begrensninger for kobberutslippet til kun 2 kg i året per servicestasjon.

Alle våre servicestasjoner benytter avansert, tysk renseteknologi, og vaskevannet gjennomgår en ozonbehandling som siste tiltak før det slippes tilbake i havet. Det dreper alt av bakterier og virus.

I 2020 slapp hver servicestasjon ut gjennomsnittlig 0,33 kilo kobber, og ingen slapp ut mer enn én kilo. Med andre ord er vi langt unna myndighetenes maksgrense på to kilo per servicestasjon.

Kontinuerlig prosess

AKVA group og vårt heleide datterselskap Egersund Net jobber målbevisst med å redusere negativ miljøbelastning fra vår virksomhet, og våre medarbeideres kunnskap, holdninger og handlinger skal gjenspeile dette.

Tempoet i det grønne skiftet har økt i vår bransje, og det er bra. Å jobbe med bærekraft er en kontinuerlig prosess, der kunnskap, teknologi og bevissthet driver utviklingen videre, og gjør oss i stand til å bidra også i våre kunders prosesser mot en mer bærekraftig produksjon. Vi har fått til mye, men vi skal få til mye mer.

Vil du vite mer om AKVA groups satsing på bærekraft, ta kontakt med direktør for kommunikasjon og bærekraft, Ståle Økland.

 

{{cta('043f87ee-42ff-4240-9c27-f7142090ecb0','justifycenter')}}