sekskant design

Kan man forbedre notlinens egenskaper ved å endre geometrien i maskene? Vi kan trygt svare ja på det spørsmålet etter å ha jobbet grundig med å relansere notlin med sekskantform. Her deler jeg erfaringene vi i Egersund Net har gjort under produktutvikling og testing av den nye notlinen. De fire første merdene med sekskant notlin har vært i drift hos en oppdretter i Nord-Norge siden november 2019. Tilbakemeldingene så langt er meget positive. Vi er nå i en fase der vi produserer denne typen notlin i flere størrelser slik at vi kan jobbe mot en mer fullstendig katalog ut mot kunder.

Krymp i notlin

En notpose krymper i løpet av levetiden. Det får noen kritiske følger. Det mest åpenbare er at nota blir vanskelig å hekte på flytekragen igjen etter at den har vært på service.

Notlin krymper enten maskene har firkant- eller sekskantform. Det som skiller de to designene er at en notlin med sekskantform ikke er så sensitiv for krymp. Det vil si at du ikke opplever de samme problemene når du skal feste nota til flytekragen. Dette skyldes at horisontal og vertikal notlengde avhenger av hverandre, slik at man på den måten kan manipulere notens utstrekning i horisontal retning på bekostning av vertikal retning, og vice versa.

Animasjonene nedenfor viser 10% krymp i en notpose med henholdsvis firkant og sekskant notlin. Det kreves i over 100 kg kraft for å trekke hver løkke i en firkant notlin på innfestingen. For sekskant holder det med i underkant av 10 kg.

 

Krymp 4-kant

Krymp 6-kant

 

Lasten jevnere fordelt

Problemer med ujevnt fordelt last skaper trøbbel i merda. Det vanlige lastbildet er at det er én til fem av rundt 60 sidetau som tar den tøffeste belastningen, ofte så mye som fire tonn rykklast på hvert av dem. De resterende tauene har last på kun noen hundre kilo.

I en sekskant-design er lasten mye jevnere fordelt, og vi ser nå på muligheter for å kunne redusere krav til bruddstyrke på sekskant notlin i forhold til firkant notlin.

 

Lastfordeling

Klikk på bilde for større versjon (JPG, 136KB)

 

Reduserer groe

En positiv bieffekt av sekskantdesignet er at nota har færre sømmer. Vi vet jo at sømmer er spesielt utsatt for groe, og det er noe som fisk, og da spesielt torsk, beiter på. Skader som følge av slik beiting er en betydelig risikofaktor for brudd og rømming. Med en sekskantløsning får du færre sømmer og dermed mindre marin groe og til slutt mindre skade.

I førersetet på sekskant notlin

Vi har jobbet tett med Aquastructures i Trondheim for at deres programvare skal kunne analysere denne typen notlin. Dette er nå på plass i den siste versjonen, slik at vi kan dokumentere krefter og bevegelser i sjøen for sekskant. Vi kan dermed utvikle produktet for salg i Norge, i tråd med bestemmelsene i NS9415.

Soliditet

Vi ønsker i utgangspunktet så lite tråd og så mye luft i nota som mulig. Dette for å sikre god vanngjennomstrømming og redusere krefter i fortøyningen.

Dersom en notpose av firkant notlin har eksempelvis 20% soliditet, vil en tilsvarende notpose av sekskant notlin gjerne ha 22-23 % soliditet. Dette vil i utgangspunktet gi høyere laster, men analyser så langt tyder på at dette vil bli utlignet av jevnere fordeling av lastbildet.

Vi har jobbet med forsøk i analyseverktøyet og er snart klar med modellforsøk i tank. Vi regner da med å få bekreftet vår foreløpige konklusjon. Den sier at summen av alle laster er 25 prosent høyere for sekskant enn firkant. Makslasten, derimot, er dobbelt så høy for firkant, og det er denne lasten alle løkker og innfestninger må dimensjoneres til å tåle.


Sekskant notlin oppsummert

  • Fordeler lasten jevnere og har lavere makslast enn firkant notlin
  • Bedre elastisitet
  • Mindre sensitiv for krymp
  • Har færre sømmer som kan bidra til marin groe som fisk beiter på

En notpose av sekskant notlin vil være en noe dyrere løsning enn en tilsvarende pose av firkant notlin, men vil kunne løse en del av de utfordringene oppdrettere ser i dag. På sikt kan det potensielt vise seg at den økte investeringskostnaden vil kunne utlignes av økt levetid og reduserte driftskostnader, men det vil ta tid å bekrefte.

Vi skal også planer om å utvikle en hybridløsning der vi bruker sekskant notlin på kun enkelte, mer nødvendige deler av notposen. Den vil komplettere vårt sortiment slik at vi har et tilbud med denne kvaliteten i flere prissegmenter.


Se hva vi kan tilby av notposer her - www.akvagroup.com