I samarbeid med Sinkaberg-Hansen AS etablerte  AKVA group ASA selskapet ATLANTIS SUBSEA FARMING AS som har gjennomført storskala utvikling og testing av nedsenkbare lakseoppdrettsanlegg. Gjennom tildeling av en utviklingstillatelse har selskapet gjennomført et omfattende test – og dokumentasjonsarbeid i perioden 2014- 2021.

Prosjektet er avsluttet og AKVA group ASA eier rettighetene til teknologiene som er utviklet. Kunder og andre samarbeidspartnere som er interessert i Atlantis bes om å ta direkte kontakt med kontaktpersonene som er nevnt nederst på denne siden.

Erfaringene fra prosjektet viser at fiskens adferd og velferd var god, og at fisken raskt lærte seg å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren. Resultatene viser at det er fullt mulig å unngå lusepåslag i nedsenkede merder gitt at fisken er mest mulig fri for lus ved utsett, merden tas minst mulig til overflaten (fordrer bruk av luseovervåkningskamera) og at hele lokaliteten har dyp drift løsninger.

Tekniske løsninger

 • Hele konstruksjonen senkes ned til under 20 m og kun bøyer er synlig på overflaten.
 • En vanlig rammefortøyning med forstørrede overflatebøyer
 • Flytekrage er uten isopor, med tilhørende bunnring
 • Noten er en vanlig nylonnot med Lift Up for dødfiskoppsamling
 • Et nottak er “festet” i flytekragen og midt i nottaket er det festet inn en luftkuppel som tilbyr luft til fisken i en luftlomme.
 • Det fôres med vann i punkter rundt luftkuppelen
 • Det er utviklet egne fjernstyringssystemer for heving og senking av merd, fôring og overvåking av anlegget


Atlantis er godt egnet for eksponerte lokaliteter da er lite infrastruktur i overflaten når merden er senket ned. Det trengs en flåte som nødvendigvis må tåle miljøforholdene på lokaliteten. Sentrale funksjoner og strukturer er:

 • Heving og senking av merd: Merden (flytekragen) fylles med vann ved senking og med luft for å heves. Merden går skrått ned i vannsøylen og selve heve og senkeprosessen tar ca 20-30 minutter. Heving og senking av merd styres av AKVA group sitt styringssystem AKVA connect, og det kan skje fra flåten eller fjernstyres fra hvor som helst. Det gjelder for øvrig også alle andre funksjoner som fylling av luft i kuppel, overvåking av sensorer på merd og luftkuppel, kameraovervåking, styring av lys, etc.
   
 • Luftkuppel i dypet: Nedsenkbare oppdrettsanlegg er ikke en ny oppfinnelse – det finnes en rekke anlegg for ulike arter. Men det har aldri vært utviklet for laks i den skala vi her har jobbet med. Årsakene er at laks har en åpen svømmeblære med en kanal mellom svømmeblæren og munnhulen. Laksen har et naturlig behov for å fylle svømmeblæren ca. en gang i døgnet og i en åpen merd går den opp til overflaten og «snapper» litt luft. Dette er ikke mulig i en nedsenket merd og laksen må derfor tilbys tilgang på en luftlomme i dypet. Det gjør vi via en luftkuppel som ligger øverst i den nedsenkede merden.  (Figur x). Luften etterfylles hver dag ved hjelp av styringssystemet AKVA connect.

AKVA group dyp drift atlantis
Bilde: Prinsippet for fylling av svømmeblære i luftkuppel.

AKVA group dyp drift atlantis
Bilde: Luftkuppel i hevet posisjon.

 • Fôring i dypet: Fôret blandes med vann på flåten og transporteres deretter ut til merden og ned i dypet til luftkuppelen. Fôret distribueres til fisken rett under kuppelen og dette området er lyssatt – både for at fisken skal se fôret og luftlommen. Fisken i Atlantis oppførte seg ikke annerledes under fôring enn fisken i overflatemerdene og det er ingen negative erfaringer med fôring av Atlantismerder generelt.
   
 • Kamera og sensorikk: Fisken overvåkes ved hjelp av kamera som festes i en line under kuppelen. For overvåkning og telling av lus og fiskevelferdsparametere benyttes et luseovervåkingskamera godkjent av Mattilsynet for lusetelling. Da er det ikke behov for å ta merden til overflaten for å telle lus manuelt.

Resultater og konklusjoner fra Atlantis Subsea Farming – prosjektet

AKVA group atlantis

Atlantis Subsea Farming har vært et tett samarbeid mellom SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net (nå heleid av AKVA group), samt eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

“Sammen har selskapene jobbet med praktiske løsninger som skal fungere på sjøen. Målet er å skille laks og lus gjennom forebyggende arbeid for å unngå avlusingsoperasjoner, og vi har stor tro på dyp drift framover"

sier konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen
(Kilde: iLaks 18/3-22. AKVA groups selger sine aksjer i Atlantis Subsea Farming til SinkabergHansen).

Ønsker du å dykke djupere ned i Atlantis-materie kan du lese mer infomrasjon her få tilgang til alle rapporter.

Kunnskapsbasert teknologi

I samarbeid med Frode Oppedal og hans forskningsgruppe på Havforskningsinstiuttet, har man i flere år jobbet systematisk med å fremskaffe kunnskap om fiskens adferd knyttet til bruk av luftkuppel og fôring i nedsenkede merder. Forskningsprosjektene FÔRDOM og DypDom er finansiert av Norges Forskningsråd, AKVA group, Egersund Net og Sinkaberg Hansen.  Resultatene er direkte relevante for arbeidet i Atlantis.

AKVA group dyp drift atlantis
Bilde: Vurdering av fiskens adferd i luftkuppel ved Havforskningsinstituttets anlegg på Matre av Frode Oppedal, HI, og Hege Sekkenes, Val FoU

Atlantis har også gjennomført flere testinger i SINTEF Ocean sin Flumetank i Hirtshals, noe som har gitt svært verdifull kunnskap om hvordan den totale konstruksjonen oppfører seg under ulike miljøbetingelser. SINTEF har også bistått i arbeidet med å måle krefter i anlegget i fullskala i sjø.

Testingen av pilotmerdene i storskala har foregått på lokaliteter i området rundt Rørvik i Nord-Trøndelag.

Hovedkonklusjoner Atlantis - prosjekt

Hovedkonklusjoner fra prosjektet er at fiskens adferd og velferd var god, og fisken lærte seg raskt å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren. Fôrfaktor, tilvekst, dødelighet og slakteresultat viser normale verdier sammenlignet med en ordinær produksjon, gitt at det justeres for lavere temperatur i dypet. I det siste utsette ble Atlantis merdene avluset en gang mot at overflatemerdene i anlegget ble avluset tre ganger. Den ene avlusingen er antatt å ha sin årsak i at avlusing av overflatemerdene gir påslag av lus i de nedsenkede merdene gjennom overføring av lus via vannmassene internt på lokaliteten. Erfaringene tilsier at det er fullt mulig å unngå lusepåslag. For å lykkes med å holde fisken fri for lus er det ekstremt viktig å:

 • Etterstrebe å sette ut mest mulig lusefri fisk på hele anlegget
 • Heve merden minst mulig til overflaten, noe som fordrer bruk av automatisk lusetelling og overvåking av fisk og tekniske løsninger i dypet
 • Ha dyp drift på alle merdene på lokaliteten, enten det er snakk om Atlantis, tubenot eller en annen teknologisk løsning.

Resultatene fra det siste utsettet viser at det er mulig å unngå lusepåslag i nedsenkede merder gitt at fisken er mest mulig fri for lus ved utsett, merden tas minst mulig til overflaten (fordrer bruk av luseovervåkningskamera) og at hele lokaliteten har dyp drift løsninger, det vil si at biomassen befinner seg under 15-20 meter eller dypere (avhengig av lokalitet). Utfordringene med lakselus er kraftig redusert ved å senke fisken ned under luselaget, men ved gitte betingelser, eksempelvis ved omrøring i vannmassene kan man likevel få påslag. Hvis uhellet er ute, kan man heve Atlantis, fjerne tak og kuppel og avluse på vanlig måte.

AKVA group atlantis
Bilde: Lusetall talt med Aquabyte kamera i Atlantis 1, Atlantis 2, kontroll 1 og kontroll 2 fra uke 22 til 36. Lusetallene er gitt som gjennomsnittlig antall lus pr. fisk pr. uke, alle lusestadier sammenlagt. Blå stjerne markerer der kontrollmerdene har gjennomgått Slice-kur, røde stjerner markerer der kontrollmerdene har gjennomgått ikke-medikamentell behandling og grønn stjerne markerer der alle merdene har gjennomgått ikke-medikamentell behandling.