AKVA ecosystem

AKVA ecosystem består av APIer som lar dine data flyte mellom forretningssystemene dine, slik at verdien av dine data, systemer og arbeidsprosesser øker. Med AKVA ecosystem vil vi integrere og fornye akvakulturnæringen gjennom samskaping blant aktører i bransjen.

AKVA ecosystem består av en APIer som lar data flyte mellom de ulike forretningssystemene som benyttes i industrien. Et API er en integrasjonsapplikasjon som lar et system bruke data fra et annet system og muliggjøre kommunikasjon mellom disse systemene. Disse integrasjonene lar deg strømlinjeforme driften og sørger for at du alltid bruker oppdaterte data for å ta beslutninger som forbedrer produksjonspresisjon, fiskehelse og bærekraft.

Ved hjelp av APIene i AKVA ecosystem kan du øke verdien av AKVA fishtalk og AKVA connect, og dataene som skapes og registreres i disse systemene. APIer gjør det mulig å bruke data fra andre forretningssystemer og prosesser i AKVA fishtalk og AKVA connect, slik at du kan samle og gjenbruke dataene dine på tvers av systemer. Det skaper bedre innsikt og muligheter for å forbedre parametre som påvirker prestasjon, fiskehelse og bærekraft.

AKVA ecosystem

Integrer dine forretningssystemer med APIer

Standardiserte APIer sørger for åpenhet på tvers av forretningssystemene og i beslutningsprosessene, og øker verdien av forretningssystemet og dataene som systemet inneholder. APIer eliminerer det manuelle arbeidet med eksport, lagring, oppdatering og administrasjon av data fra flere forretningssystemer.

Bruk operasjonelle data i forretningssystemer

Data fra daglige operasjoner og enheter, som fôrblåsere og miljøsensorer, kan brukes til å få bedre innsikt og ta mer informerte beslutninger om den daglige driften i henhold til den overordnede strategien. API-er vil erstatte behovet for å manuelt legge inn fôringer og miljødata på daglig basis. Operasjoner og arbeidsprosesser kan automatiseres og bli mer datadrevet ved å bruke APIer til å håndtere data og kommunikasjon.

Økt datakvalitet

API-ene som erstatter behovet for å registrere data manuelt på tvers av systemer, bidrar til å forbedre datakvaliteten i systemene og dermed påliteligheten av de i forbindelse med innsikt og rapportering.

Dataanalyse og datadrevne beslutningsprosesser

APIer gjør det enkelt å samle inn og kombinere data for innsikt, analyse og beslutningstaking på tvers av forretningssystemer. Oppdatert data fra operative enheter kombinert med trender og nøkkelindikatorer for produksjon, helse og bærekraft skaper verdifull innsikt i ytelsen. APIer kan brukes til å gjøre data tilgjengelig for dataplattformer og innsiktsløsninger.

Modernisere med moduler

I et større perspektiv vil APIer bidra til å bryte opp monolittiske forretningssystemer og gjøre dem om til løse koblede moduler som fungerer både individuelt og sammen i et økosystem, uavhengig av leverandøren av forretningssystemet.

Et sentralt element i den digitale transformasjonen av havbruksnæringen er økosystemer. Med sømløse integrasjoner muliggjort med APIer, kobler vi systemene sammen i et digitalt økosystem.

 

Moduler

Organization API


Formålet med Organization API er å gi tilgang til data i AKVA fishtalk om selskapsstrukturen, regioner, lokaliteter og produksjonsenheter.

Eksempler på data in Organization API er mor- og datterselskap, regioner, lokalitetsinformasjon og koordinater, produksjonsenheter og informasjon om status og kapasitet på enhetene. Data om organisasjon, lokaliteter og produksjonsenheter benyttes for å sortere informasjon om fisk, hendelser og operasjoner.

Teknisk dokumentasjon

Batch API


Hensikten med Batch API er å gi tilgang til informasjon om oppdrettsfisk og rensefisk, samt informasjon om alle hendelser og operasjoner i løpet av fiskens levetid fra AKVA fishtalk.

Data som er tilgjengelig I Batch API er informasjon om fiskegruppen, informasjon om datoer for utsett, flytting og sortering, vekt, antall og biomasse, solgt og rømt fisk, samt døde og destruerte fisk sortert på årsak.

Teknisk dokumentasjon

Feed API


Feed API har to mulige kilder for informasjon; AKVA fishtalk og AKVA connect 4. Formålet med Feed API er å gi tilgang til informasjon om fôringer, forbruk og beholdning. Eksempler på data fra AKVA fishtalk er fôret mengde, fôrtype, lagerbeholdning og detaljer om fôrmottak, samt fôrtypedetaljer.

Fra AKVA connect tilbyr Feed API informasjon om fôringer gjennom dagen, med blant annet antall måltid og varighet for måltid, utfôret mengde, appetitt, SFR og fôrplan. Feed API støtter også muligheten for å motta og registrere fôringer fra eksterne systemer, som for eksempel AKVA connect 4 og andre fôrsystemer.

Teknisk dokumentasjon

Environment API


Environment API gir tilgang til miljøparametre som registreres i Fishtalk. Miljøparametre som er tilgjengelig er nitrogen, oksygen, salinitet og temperatur.  APIet gir informasjon om alle registreringene, samt gjennomsnittlig verdi per dag eller en spesifisert periode.  APIet gir også tilgang til informasjon om sensorer som er tilknyttet enheten og lokaliteten. Dette gjør det mulig å motta og automatisk registrere miljøparametre fra andre systemer, for eksempel AKVA connect 4 og andre sensorsystemer på anlegget.

TEKNISK DOKUMENTASJON

Losses API


Hensikten med Losses APIer å kunne motta og lagre data om døde og destruerte oppdrettsfisk og rensefisk fra tredjepartsapplikasjoner. APIet hjelper deg med å automatisere registreringen av tapt fisk.

Teknisk dokumentasjon

Samples API


Formålet med Samples API er å motta og registrere data om prøver fra tredjepartsapplikasjoner. Det er mulig å registrere følgende prøver på oppdrettsfisk: Enhetsprøve (gjennomsnittlig vekt av bassengprøve), vekt og lengde, lusetelling og AGD-score.

Teknisk dokumentasjon

Lice API


Formålet med Lice API er å gjøre data registrert i Fishtalk for lusetelling gjennomført på en lokalitet og enhet tilgjengelig slik at de kan anvendes av andre løsninger. APIet gir informasjon om gjennomførte lusetellinger, samt aktive lusestadier og lusegrupper.

Teknisk dokumentasjon

Growth API


Growth API gir beregnede vekstindikatorer på enhetsnivå. De tilgjengelige vekstindikatorene er: TGC/VF3, SGR, FCR and SFR.

Teknisk dokumentasjon