Atlantis Subsea Farming skal gjennom tre generasjoners drift vise at både teknologien fungerer godt og at fiskens velferd, trivsel og vekst ivaretas. Drift av nedsenkbare anlegg skal utforskes nærmere og prosjektet vil gi både mange svar og nye problemstillinger som må løses. Målet er å utvikle teknologi med en investeringsramme som gjør det mulig å mangfoldiggjøre teknologien langs vår langstrakte kyst og i andre deler av verden. 

Videreutvikling av utprøvd teknologi

AKVA group

AKVA group har jobbet lenge med utvikling av nedsenkbare merder og det første prosjektet ble levert allerede i 1991. Så langt har selskapet solgt rundt 500 ulike varianter av slike merder, men systemet som nå utvikles for laks er langt mer automatisert og avansert. Å flytte laksen ned i vannsøylen gir mange utfordringer som må løses. En av de største er knyttet til utviklingen av et kunstig luftrom slik at laksen kan fylle svømmeblæren og opprettholde normal adferd. Laksen er avhengig av å fylle svømmeblæren med jevne mellomrom og det må skje uten at anlegget heves til overflaten. Å lage en kunstig luftlomme som fisken vil benytte er utfordrende. Teknologi og biologi må spille på lag for at resultatet skal bli bra.

Kunnskapsbasert teknologi

AKVA group

I samarbeid med Frode Oppedal og hans forskningsgruppe på Havforskningsinstiuttet, har man i flere år jobbet systematisk med å  fremskaffe kunnskap om fiskens adferd knyttet til bruk av luftkuppel og fôring i nedsenkede merder. Prosjektet FÔRDOM er finansiert av Norges Forskningsråd, AKVA group, Egersund Net og Sinkaberg Hansen.  Resultatene herfra er direkte relevante for arbeidet i Atlantis. 

Atlantis har også gjennomført flere testinger i SINTEF Ocean sin Flumetank i Hirtshals, noe som har gitt svært verdifull kunnskap om hvordan den totale konstruksjonen oppfører seg under ulike miljøbetingelser. 

De teknologiske løsningene

AKVA group

Atlantismerden som skal testes er 160 meter i omkrets, bygd av PE-rør som fylles med vann for senking og luft for heving. Merden senkes til 15-20 meter og målet er å holde merden nedsenket 80-90 prosent av driftstiden. Heve- og senkefunksjonen styres av styringssystemet AKVAconnect og merden kan styres fra fôrflåten eller fra land. Rammefortøyningen er en vanlig rammefortøyning, men bøyene vil være spesiallaget for å tåle betydelig mer oppdrift enn vanlige bøyer. Det er store krefter som virker og systemet skal derfor grundig testes og verifiseres. Selv om utgangspunktet er teknologi som er kjent, krever konseptet betydelig innovasjon i en rekke av delprosjektene. 

Overvåking av fisk og anlegg er avgjørende når det eneste som synes på overflaten er bøyene. Dette krever instrumentering av hele anlegget med ulike typer sensorer, samt installasjon og bruk av kamera slik at en oppnår tilfredsstillende overvåking og kontroll. 

Sikkerhet og samarbeid

AKVA group

I Atlantis er det utviklet en rekke nye tekniske løsninger som vil bli testet i storskala gjennom tre generasjoner. En viktig del av prosjektet handler om å overvåke fiskevelferd og tilveksten i anlegget. Et annet viktig element i prosjektet er å ha tredjepartsvurdering av designprosessen og konstruksjonsfasen, samt å gjennomføre sertifiseringsprosessen i henhold til krav i NS 9415. 

Atlantis hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid mellom eierselskapene og eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Samspillet i prosjektet er avgjørende for et godt resultat. Selve testingen av pilotmerden vil foregå på lokaliteter i området rundt Rørvik i Nord-Trøndelag, hvor prosjektet har tilgang på kompetanse og nødvendig utstyr fra en komplett næringsklynge.  

 Samarbeidspartnere

AKVA group ASA, SinkabergHansen AS og Egersund Net AS startet i 2014 arbeidet med å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for lakseoppdrett. De tre selskapene etablerte Atlantis Subsea Farming AS (Atlantis) med mål om å flytte produksjonen dypere ned i vannsøylen. Atlantis hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeid mellom eierselskapene og eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Samspillet i prosjektet er avgjørende for et godt resultat. 

Leverandører

Aquastructures, KB Dykk, Partnerplast, Val Fou, Havforskningsinstituttet, Nærøysund Aquaservice, SINTEF Ocean og Xylem Water Solutions.